Privacyverklaring

MCRSrespecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: werving & selectie, identificatie, uitbetaling salarissen, betaling facturen, communicatie, uitvoering wettelijke plicht, personeelsadministratie, financiële administratie, uitvoering overeenkomst en of contract.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor salarisadministratie en boekhouding, software pakket, elektronische verzending facturen.

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Naast de wettelijke bepalingen hanteren wij de volgende termijnen:
Gegevens sollicitanten: 1 jaar na sollicitatie (met toestemming)
Gegevens uitzendkrachten/gedetacheerden: 2 jaar na beëindiging dienstverband
Gegevens ZZP-ers: 2 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie
Gegevens klanten en leveranciers: 2 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

• Toegangsbeveiliging
• Automatische backups
• Automatische firewall
• Versleutelde verzending van digitale gegevens
• Up-to-date houden van software
• Verwijdering van verouderde gegevens
• Protocol datalekken
• Protocol naleving bewaartermijnen
• Wachtwoordbeleid
• Dataminimalisatie
• Informeren van en bewustzijn vergroten van privacy bij vaste medewerkers

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

• Recht op inzage
• Recht op rectificatie
• Recht op wissing (vergetelheid)
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
• Recht van bezwaar
• Recht op intrekking toestemming
• Recht om een klacht in te dienen

Klik hier voor meer informatie over uw rechten.

Cookies en webstatistieken
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen.
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Meer informatie over hoe u cookies kunt beheren leest u op de website van de Consumentenbond.

Wij maken gebruik van tracking cookies voor het analyseren van het gebruik van onze website, zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen en verbeteren.

Deze website maakt geen gebruik van webstatistieken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

MCRS
Postbus 69
7250 AB Vorden
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
06 5099 1387

19 juni 2018

MCRS hanteert de volgende vakgebieden:

  • Legal
  • Finance
  • HRM
  • Pensioenen
  • IT
  • Marketing & Sales
  • Communicatie
  • Inkoop & Logistiek
  • Techniek

Keurmerken

Normeringarbeid

© 2012 - 2020 MC Recruitment Solutions   -   Webdesign & Webdevelopement Artenweb.nl